Başvuru Rehberi

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ KURULLARI (EGEBAYEK)

 

BAŞVURU REHBERİ

 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları; Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Fen ve Mühendislik alanlarında olmak üzere üç ayrı Kuruldan oluşmaktadır. Başvurular konusuna göre ilgili Kurulun gündemine alınır.

EGEBAYEK’e başvururken aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir. Bu koşulları sağlamayan başvurular ve uygulanmaya başlanmış projeler kabul edilmemekte ve gündeme alınmamaktadır.

Başvuru koşullarını sağlayan dosyalar, başvuru sahibinin öğrenim gördüğü/çalıştığı kurum aracılığıyla üst yazı ekinde Ege Üniversitesi Rektörlüğü Kurul İşleri Şube Müdürlüğü’ne gönderilmesi ile EGEBAYEK ilgili Kurulunun toplantı gündemine alınmaktadır. Araştırma hakkında alınan karar, yine resmi yazıyla araştırmanın gönderildiği kuruma bildirilmektedir.

Başvuru dosyasında bulunması gereken evraklar;

  1. Başvuru sahibinin öğrenim gördüğü/çalıştığı kurumdan gelen resmi yazı,
  2. Başvuru sahibi (araştırmacı) ile danışmanının (yüksek lisans/doktora tez danışmanı ise) görevli oldukları kurumlara EGEBAYEK izni için yazdıkları başvuru dilekçeleri,
  3. Araştırma Öneri Formu,
  4. Araştırma takvimi,
  5. Taahhütname,
  6. Bilgilendirilmiş Onam Formu,
  7. TÜBİTAK başvurusu yapacak adaylar için “TÜBİTAK Proje Onay Formu”,
  8. Araştırmada kullanılacak veri toplama araçları (anketler, ölçekler, görüşme ve gözlem formları vs.),
  9. Kullanılacak ölçme araçları telif hakları yasası kapsamına giriyorsa; ölçek sahibinden alınan ıslak imzalı “Ölçek İzin Dilekçesi”, telif hakkı yoksa ölçek sahibiyle yapılan izin yazışmalarının örneği,
  10. Başvuru dosyasında sunulan tüm belgelerin yazıldığı CD.

 

Kurula sunulan (yukarıda sıralanmış) tüm belgelerin her sayfasının başvuru sahibi ve danışmanı tarafından (ıslak imzalı olarak) imzalanması gerekmektedir.

ÖNEMLİ BİLGİ: Etik kurul karar belgesi sadece araştırmanın yayın etiğine uygun olup olmadığını gösteren bir belgedir. Etik kuruldan onay alındıktan sonra araştırmanın yapılacağı kurumlardan izin belgesi alınmalı, izin belgesi alındıktan sonra çalışmaya başlanmalıdır. Süreç içinde izin belgesinin Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

 

Formları ve güncellemeleri lütfen web sitemizden (http://www.egebayek.ege.edu.tr) takip ediniz.